Ponuka služieb

 

Kataster Nehnuteľností

  • - Geometrické plány

novostavby ku kolaudácii, prevod nehnuteľností, vecné bremeno, rozdelenie pozemkov

neidentické pozemky, majetkoprávne vysporiadanie...

  • - Vytýčenie hraníc pozemkov
  • - Poradenstvo

 

 

Práce vo výstavbe - oblasť inžinierskej geodézie

  • - Zameranie terénu pre projektantov

polohopis, výškopis, profily, rezy,...

  • - Vytýčenie stavebných objektov všetkých druhov

cesty, budovy, podperné body, inžinierske siete...

  • - Kontrolné zamerania objektov

Zameranie vyditeľných znakov podzemných a nadzemných inž. sietí

  • - Deformačné merania

merania zvislých, horizontálnych a priestorových posunov objektov