Cenník

 

Podrobný prehľad cien geodetických prác nájdete tu: cenník vydávaný Komorou geodetov a kartografov.

Ceny geodetických služieb určuje rozsah, obtiažnosť, presnosť lokalizácia prác a mnoho ďalších faktorov. Preto bude cena dohodnutá individuálne s každým objednávateľom tak, aby mohla byť stanovená pevná cena, zahŕňajúca všetky zľavy, ako aj poplatky (kolky).

Výber z cenníka:

Tab. 3 – GEOMETRICKÝ PLÁN A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

Tabuľka výkonu 240:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v EURO

01

100 m

Vytýčenie hranice pozemku

od 30

02

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je totožný s registrom C KN

100 – 150

03

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

120 – 200

04

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena

45 – 55

 

Poznámky:

- V cenách nie sú zahrnuté náklady za poskytovanie východiskových podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré účtujú orgány štátnej správy zhotoviteľovi.

- Ak je rozsah výkonov v položkách 01, 02, 03, 04 a 06 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.

- Mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkoprávne usporiadava a súčet omerných mier stavby. Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.

- Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje hodinovou sadzbou.

Ceny:

Pri kalkulácii cien sa riadime cenníkom geodetických a kartografických prác vydaným komorou geodetov a kartografov.