Základné otázky a odpovede

Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je jedna z najdôležitejších príloh pri podaní žiadosti na vklad, alebo zápis práv k nehnuteľnosti. Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny bázy údajov KN. Prikladá sa aj ako doklad ku kolaudácii stavieb, žiadosti o poskytnutie úveru atď.

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.


Geometrický plán môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.


Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

  • - rozdelenie nehnuteľností
  • - úpravu hranice nehnuteľností
  • - určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • - obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
  • - zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • - zameranie rozostavanej stavby
  • - zlúčenie nehnuteľností
  • - priznanie práv k časti nehnuteľnosti - vyznačenie vecného bremena

 

Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného začatia každej stavby je presné vytýčenie pozemku a osadenie stavby. Pri väčších stavbách je prítomnosť geodeta potrebná aj počas výstavby, hlavne na dodržanie geometrického tvaru stavby.


Zameranie polohopisu a výškopisu

Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúžipolohopisný a výškopisný plán.

 

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Uvedený geometrický plán vyhotovujeme v prípade, ak existujúcu parcelu chcete rozdeliť na viaceré parcely, resp. viaceré parcely chcete zlúčiť.


Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na stavbu ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutie o užívaní stavby). Geometrický plán na rozostavanú stavbu ako doklad k hypotekárnemu úveru. V prípade záujmu náš znalec zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku.


Geometrický plán na obnovu právneho stavu

Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov registra „E“.


Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán ako podklad k zmene druhu pozemku (napr. z poľnohospodárskeho, lesného pozemku na iný druh pozemku, alebo z ostatných plôch na trvalý trávny porast).


Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí.


Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Vyhotovuje sa napr. v prípade, kedy hranica dvoch susedných pozemkov neprebieha využiteľne.


Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu je grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj vypočítanie nových výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.


Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Geometrický plán je potrebné vyhotoviť, následne autorizačne overiť autorizovaným geodetom, potom nechať úradne overiť správou katastra a následne nechať zapísať

do katastra nehnuteľností, aby sa tak „premietol“ do katastrálnej mapy.


Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Väčšinu nových stavieb, ale tiež starších stavieb, ktoré sa nenachádzajú v katastri nehnuteľností (t. j. nie sú uvedené na liste vlastníctva) je potrebné dať zapísať. Po zápise stavby do katastra nehnuteľností bude táto uvedená na liste vlastníctva. Pokiaľ stavba nie je zapísaná na liste vlastníctve, právne neexistuje.